Абонаментно счетоводно обслужване:

 • текущо счетоводно отчитане на документи - изготвяне на оборотна ведомост
 • изготвяне и подаване на годишен финансов отчет в Търговския регистър на Агенцията по вписванията
 • изготвяне и подаване на годишен отчет за дейността в НСИ
 • съставяне на годишен амортизационен план на дълготрайните материални активи
 • аналитична отчетност, според нуждите на клиента
 • изготвяне и подаване на дневници и справки декларации по ЗДДС
 • изготвяне и подаване на годишни данъчни декларации по ЗКПО и ЗДДФЛ

Eднократни счетоводни услуги:

 • изготвяне и подаване в НАП на годишна данъчна декларация по ЗКПО и ЗДДФЛ
 • изготвяне и подаване в Търговския регистър на годишен финансов отчет, включващ:
  • - баланс
  • - отчет за приходи и разходи
  • - отчет за паричния поток
  • - отчет за собствения капитал
  • - приложение
 • изготвяне и подаване в НСИ на годишен отчет за дейността
 • изготвяне и подаване на справки, необходими за годишната отчетност на фирмата